1. Διοργανώτρια Διαγωνισμού

 

Η Εταιρεία με την επωνυμία «VioGenesis» (εφεξής η «Διοργανώτρια» ή/και «VioGenesis»), που εδρεύει Κερκύρας 4-6 Λυκόβρυση, 14123 Αττική διοργανώνει προωθητική ενέργεια μέσω διαγωνισμού με τίτλο «Παγκόσμια Ημέρα κατά του Καρκίνου του Μαστού» (καλούμενος εφεξής ο «Διαγωνισμός»), ο οποίος θα διενεργηθεί στο Facebook & στο Instagram δια των διαδικτυακών τόπων «https://www.viogenesis.gr/», «https://www.facebook.com/viogenesis/», «https://www.instagram.com/viogenesis/»  (εφεξής «Διαδικτυακός Τόπος»).

Σκοπός των παρόντων όρων είναι ο καθορισμός των όρων συμμετοχής στο Διαγωνισμό, καθώς και της σχετικής ανάδειξης των νικητών στο πλαίσιο του Διαγωνισμού αυτού.

Μόνη η συμμετοχή στον Διαγωνισμό ισοδυναμεί αυτοδικαίως με ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων Όρων και της διαδικασίας που περιγράφεται κατωτέρω και του αποτελέσματος του Διαγωνισμού, χωρίς οποιαδήποτε επιφύλαξη.

 

 1. Δικαίωμα και τρόπος συμμετοχής στο Διαγωνισμό

Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν όσοι διαμένουν στην Ελλάδα και έχουν ηλικία άνω των 18 ετών. Από το Διαγωνισμό αποκλείονται όσοι εμπίπτουν στις ακόλουθες περιπτώσεις: (α) οι εργαζόμενοι της «Διοργανώτριας», (β) τα πρόσωπα συγγένειας α’ βαθμού με τους ανωτέρω και (γ) οι σύζυγοι των εργαζόμενων αυτών.

Σημειωτέον ότι το Facebook & το Instagram δεν σχετίζονται, διαχειρίζονται, προωθούν ή ενισχύουν το Διαγωνισμό με κανένα τρόπο.

Όσοι επιθυμούν να συμμετέχουν στο Διαγωνισμό, θα πρέπει να κάνουν Like στην ανάρτηση του διαγωνισμού, Share τον διαγωνισμό και να συμπληρώσουν τη φόρμα συμμετοχής ακολουθώντας το link στη συγκεκριμένη ανάρτηση («post») σχετικά με τον διαγωνισμό. Για την εγκυρότητα της συμμετοχής τους, μπορούν να ανεβάσουν την ανάρτηση μόνο μια φορά. Κάθε επόμενη ανάρτηση από τον ίδιο χρήστη θα θεωρείται άκυρη.

Για τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό δεν απαιτείται η αγορά οποιουδήποτε από τα προϊόντα που ενδεχομένως εμπορεύεται η «Διοργανώτρια». Η υποβολή των ανωτέρω στοιχείων συνιστά δήλωση συμμετοχής στο Διαγωνισμό, χωρίς οποιαδήποτε χρέωση ή περαιτέρω διαδικασία. Τα αρχεία τα οποία θα τηρεί η «Διοργανώτρια» ή και τρίτοι κατ’ εντολή και για λογαριασμό της, με τα ανωτέρω στοιχεία, θα συνιστούν πλήρη απόδειξη αναφορικά με τη λήψη οποιασδήποτε συμμετοχής στο Διαγωνισμό και την εγκυρότητα της συμμετοχής αυτής. Ως «έγκυρη συμμετοχή» νοείται οποιαδήποτε συμμετοχή στο Διαγωνισμό βάσει των ανωτέρω και εντός της Διάρκειας του Διαγωνισμού.

Σε περίπτωση που κατά την κρίση της «VioGenesis», η συμμετοχή δεν ανταποκρίνεται στις αναφερόμενες ανωτέρω προδιαγραφές ή/και τους Όρους και τις Προϋποθέσεις του Διαγωνισμού ή η συμμετοχή αποτελεί, κατά την κρίση της «VioGenesis», αυτή καθ’ εαυτήν προϊόν παράνομης τεχνικής επιρροής στα συστήματα της ή εν γένει απάτης ή αθέμιτης παρεμβολής του συμμετέχοντα ή τρίτου, η «VioGenesis» δύναται ανά πάσα στιγμή και σε κάθε στάδιο του Διαγωνισμού να αποκλείσει την συμμετοχή, σε περίπτωση δε συμμετοχής που έχει ήδη ανακηρυχθεί ως νικήτρια η συμμετοχή θα ακυρώνεται, θα εκπίπτει του σχετικού δικαιώματος και δεν θα χορηγείται το αντίστοιχο δώρο.

 

 1. Διάρκεια του Διαγωνισμού

Ως διάρκεια διεξαγωγής του Διαγωνισμού ορίζεται το χρονικό διάστημα από τις 10/11/2022 (εφεξής η «Έναρξη του Διαγωνισμού»), έως και τις 13/11/2022, ώρα 12:00μμ (εφεξής η «Λήξη του Διαγωνισμού»). Η «Διοργανώτρια» δύναται με σχετική ανακοίνωση στο Διαδικτυακό Τόπο να τροποποιεί τη Διάρκεια του Διαγωνισμού.

Μετά τη λήξη του Διαγωνισμού ή της νέας ημερομηνίας, που θα οριστεί μετά από τυχόν μετάθεση ή αλλαγή της χρονικής διάρκειας του διαγωνισμού, οι συμμετοχές δεν είναι πλέον δυνατές και οι ήδη γενόμενες θεωρούνται αυτοδικαίως ανύπαρκτες και ουδέν επάγονται αποτέλεσμα, ούτε δεσμεύουν πλέον τη «VioGenesis». Στην περίπτωση αυτή, οι συμμετέχοντες με τη συμμετοχή τους στο Διαγωνισμό αποδέχονται ανέκκλητα ότι δεν αποκτούν δικαίωμα ή απαίτηση κατά της «VioGenesis», ούτε νομιμοποιούνται να ζητήσουν, είτε τη συνέχιση του λήξαντος Διαγωνισμού, είτε την παράδοση των μη παραδοθέντων δώρων, είτε οιαδήποτε αποζημίωση.

 1. Δώρο Διαγωνισμού

Ο 1ος νικητής θα κερδίσει ένα ζευγάρι παπούτσια Saucony

2ος νικητής θα κερδίσει ένα ρολόι από την www.smartmobiles.gr

Ο 3ος νικητής θα κερδίσει προϊόντα VioGenesis της επιλογής του συνολικής αξίας 100 ευρώ

To Δώρο είναι συγκεκριμένο, προσωπικό και δεν ανταλλάσσεται, ούτε δύναται να ζητηθεί η αντικατάστασή του με άλλο ή η εξαργύρωσή του σε χρήμα ή σε άλλα δώρα, σε οποιαδήποτε τιμή. Η «Διοργανώτρια» δεν φέρει καμία ευθύνη για οτιδήποτε έχει σχέση με το παραπάνω Δώρο, εκτός της παράδοσης στο νικητή. Το Δώρο που θα παραδοθεί κατά τους παρόντες όρους παρέχεται στην κατάσταση στην οποία αυτό έχει και ευρίσκεται, αποκλειόμενης της εφαρμογής των διατάξεων περί ευθύνης του πωλητή ή άλλων διατάξεων που θεμελιώνουν ευθύνη αναφορικά με πραγματικά ελαττώματα, συμφωνημένες ιδιότητες κ.λ.π., έναντι της «Διοργανώτριας». Επίσης, σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται η «Διοργανώτρια» για τυχόν άμεσες ή έμμεσες ζημίες, δαπάνες και έξοδα που μπορεί να προκύψουν από τυχόν διακοπή, δυσλειτουργία ή καθυστέρηση ή οποιαδήποτε άλλη αιτία σχετικά με το Δώρο του Διαγωνισμού. Περαιτέρω, η «Διοργανώτρια» δεν φέρει ουδεμία ευθύνη, ποινική ή αστική προς οποιονδήποτε νικητή ή τρίτο, για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε συμβεί και/ή ζημία και/ή βλάβη σωματική ή υλική ήθελε προκληθεί σε αυτούς σχετιζόμενη άμεσα ή έμμεσα με το Δώρο ή με το Διαγωνισμό ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία. Η «Διοργανώτρια» απαλλάσσεται από την υποχρέωση παράδοσης Δώρου σε περιπτώσεις που με οποιονδήποτε τρόπο δεν έχουν τηρηθεί οι όροι συμμετοχής στον Διαγωνισμό.

 

 1. Τρόπος Ανάδειξης Νικητών Διαγωνισμού

Οι νικητές του Διαγωνισμού θα προκύψουν από κλήρωση που θα πραγματοποιηθεί στις  26/10 /2022 και ώρα 12η μεσημβρινή στα γραφεία της «Διοργανώτριας». Στην εν λόγω διαδικασία για την ανάδειξη των νικητών θα υποβληθεί το σύνολο των έγκυρων συμμετοχών βάσει των ανωτέρω.

 

 1. Ενημέρωση για την κατακύρωση – Παραλαβή των Δώρων

Τα στοιχεία των νικητών του Διαγωνισμού θα ανακοινωθούν στο Διαδικτυακό Τόπο και οι νικητές θα ειδοποιηθούν από τη «Διοργανώτρια» μέσω προσωπικού μηνύματος, όπου θα τους ζητηθεί να μας αποστείλει τα στοιχεία του προκειμένου να γίνει η αποστολή του δώρου.

Σε περίπτωση που δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία με κάποιον από τους νικητές του Διαγωνισμού εντός χρονικού διαστήματος δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από την ειδοποίησή τους με το σχετικό προσωπικό μήνυμα, το πρόσωπο αυτό χάνει οριστικά το δικαίωμά του επί του σχετικού Δώρου. Σε περίπτωση μη εύρεσης νικητή, η «Διοργανώτρια» δύναται να διαθέσει τα Δώρα κατά την απόλυτη κρίση της.

Κατά την επικοινωνία θα ζητούνται από το νικητή τα πλήρη στοιχεία του (ονοματεπώνυμο, αριθμός κινητής τηλεφωνίας) για τη δυνατότητα εξακρίβωσης της ταυτοπροσωπίας κατά την παράδοση του Δώρου.

Για την παραλαβή των δώρων απαιτείται η επίδειξη ταυτότητας. Επιπλέον, η «Διοργανώτρια» δύναται να ζητήσει από τους νικητές υπογραφή δήλωση συναίνεσης για χρήση των στοιχείων τους και φωτογραφιών τους για την προβολή του Διαγωνισμού. Η «Διοργανώτρια» μπορεί σε οποιαδήποτε φάση του διαγωνισμού ακόμα και σε αυτή της παράδοσης των δώρων να αποκλείσει οποιοδήποτε συμμετέχοντα/ νικητή αν αποδειχθεί ότι έπρεπε να έχει αποκλειστεί δυνάμει του όρου 2 του παρόντος.

 1. Ευθύνη

Η «Διοργανώτρια» δεν θα ευθύνεται στην περίπτωση που για οποιοδήποτε τεχνικό λόγο είναι αδύνατη η λήψη και καταχώρηση συμμετοχής στο σύστημα του Διαδικτυακού Τόπου. Επιπλέον η «Διοργανώτρια» δεν φέρει καμία ευθύνη για την προσβασιμότητα στο διαδικτυακό τόπο καθώς είναι πέραν της σφαίρας επιρροής του. Σε κάθε περίπτωση η ευθύνη της «Διοργανώτριας» θα περιορίζεται σε πράξεις ή παραλήψεις του από δόλο ή βαρεία αμέλεια και σε καμία περίπτωση δεν εκτείνεται σε τυχαία γεγονότα ή γεγονότα ανωτέρας βίας.

 1. Δημοσιότητα

Οι όροι συμμετοχής του Διαγωνισμού έχουν αναρτηθεί στις επίσημες σελίδες της «Διοργανώτριας» «https://www.viogenesis.gr/», «https://www.facebook.com/viogenesis/», «https://www.instagram.com/viogenesis/».

 1. Τροποποίηση Όρων

Η «Διοργανώτρια» δικαιούται να τροποποιήσει τους παρόντες όρους (συμπεριλαμβανομένης και της διάρκειας του Διαγωνισμού και των ημερομηνιών διεξαγωγής της κλήρωσης), ενημερώνοντας σχετικά μέσω του Διαδικτυακού Τόπου, με ημερομηνία ισχύος της ανάκλησης / τροποποίησης αυτής την ημερομηνία της σχετικής ενημέρωσης.

 1. Εφαρμοστέο Δίκαιο – Δωσιδικία

Οι παρόντες όροι διέπονται και συμπληρώνονται από το Ελληνικό δίκαιο. Κάθε διαφορά σχετικά με το Διαγωνισμό, που ενδέχεται να προκύψει στο μέλλον, υποβάλλεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της Αθήνας.

 1. Αποδοχή των όρων

Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό ισοδυναμεί με πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή του συνόλου των παρόντων όρων. Ο νικητής, σε οποιοδήποτε στάδιο μπορεί να αποκλεισθεί για τους εξής λόγους: α. σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο δεν παραλάβει/αποδεχτεί το Δώρο, β. σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν αποδεχθεί πλήρως τους παρόντες όρους στο σύνολό τους, οι οποίοι θεωρούνται όλοι ουσιώδεις.

 1. Προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Η «Διοργανώτρια», ενεργώντας ως υπεύθυνη επεξεργασίας, καθώς και οι εκτελούντες την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων κατ’ εντολή και για λογαριασμό της, επεξεργάζονται τα προσωπικά δεδομένα που οικειοθελώς της παρέχουν οι συμμετέχοντες στο Διαγωνισμό, για τους σκοπούς εκτέλεσης του Διαγωνισμού.

H «Διοργανώτρια» διατηρεί το δικαίωμα να ανακοινώνει το όνομα του νικητή σε σχόλιο κάτω από το post του Διαγωνισμού. Οι συμμετέχοντες συναινούν ανεπιφύλακτα στα ανωτέρω, ουδεμία δε αξίωση έχουν για καταβολή αμοιβής ή αποζημίωσης δεδομένου ότι τα ανωτέρω δεν προσβάλλουν καμία πτυχή της προσωπικότητάς τους.

Τα προσωπικά δεδομένα μπορεί να αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας με αυτοματοποιημένες ή/και μη αυτοματοποιημένες μεθόδους. Οι συμμετέχοντες και οι εξ αυτών νικητές, με τη συμμετοχή τους αναγνωρίζουν ότι η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων τους είναι απαραίτητη για τον σκοπό της εκτέλεσης του Διαγωνισμού και της εκπλήρωσης των υποχρεώσεων που έχει αναλάβει η «Διοργανώτρια» μέσω των ανακοινωθέντων όρων του Διαγωνισμού, καθώς και για την συμμόρφωση με έννομη υποχρέωσή της, εφόσον απαιτηθεί (π.χ. υποχρέωση ανακοίνωσης των δεδομένων σε δημόσιες Αρχές/Δικαστήρια σε περίπτωση παράβασης των όρων του Διαγωνισμού από συμμετέχοντες).

Η «Διοργανώτρια» μπορεί να χρησιμοποιεί τα προσωπικά δεδομένα που έχει συλλέξει από τους συμμετέχοντες στον Διαγωνισμό για αποστολή προωθητικών ενεργειών και ενημερώσεων σχετικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της «VioGenesis» και των Εταιρειών που ανήκουν στον Όμιλο αυτής, εφόσον λάβει την συγκατάθεσή τους. Οι συμμετέχοντες μπορούν να εξαιρεθούν από αυτές τις επικοινωνίες οποιαδήποτε στιγμή.

Για τυχόν άσκηση από το νικητή του Διαγωνισμού ή/και τους τυχόν επιλαχόντες των δικαιωμάτων τους που απορρέουν από τις διατάξεις της εθνικής Νομοθεσίας και του Γενικού Κανονισμού περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, οι τελευταίοι μπορούν να επικοινωνήσουν με εκπρόσωπο της «VioGenesis» ή να αποστείλουν σχετικό ερώτημα στο e-mail: info@viogenesis.gr